PKK'ya Çözüm.com

Masonlar Darwinizmi Ümitsizce Destekliyor

Ate­izm, Ma­ter­ya­lizm, Mark­si­zm, Ko­mü­nizm, Le­ni­nizm, Mao­izm, Sa­ta­nizm, Vah­şi Ka­pi­ta­lizm, Anar­şizm, Fa­şizm, Te­rö­rizm, Em­per­ya­lizm, Nas­yo­nal Sos­ya­lizm gi­bi kan dö­kü­cü fel­se­fe­le­rin kay­na­ğı Dar­wi­nizm­dir. Dar­wi­nizm ile mü­ca­de­le in­san­lık gö­re­vi­dir. Dün­ya ta­ri­hi­nin gel­miş geç­miş en bü­yük kit­le al­dat­ma­ca­sı­dır. Mil­yon­lar­ca in­sa­nın Dar­wi­nizm al­dat­ma­ca­sı­na inan­ma­sı çok bü­yük bir mu­ci­ze­dir.
 
 
Dar­wi­ni­zm az oku­yan, ca­hil kit­le­le­re özel­lik­le hi­tap eder ve onları et­ki­si al­tı­na alır. Dar­wi­nizm bi­lim­le ge­liş­me­miş­tir, tek­rar­la ve pro­pa­gan­da ile ge­liş­miş­tir. Dar­wi­nizm, de­ma­go­ji ve ya­la­nı sa­nat ha­li­ne ge­ti­rip bi­lim­sel­lik gö­rü­nü­mün­de in­san­la­ra yan­sı­tır. Bu­nun için bir kı­sım pro­fe­sör­le­ri, bi­lim adam­la­rı­nı, ün­lü ga­ze­te­ci­le­ri, spor­cu­la­rı, ün­lü si­ya­set­çi­le­ri, sa­nat­çı­la­rı ve ün­lü iş adam­la­rı­nı de­meç ver­di­re­rek araç ola­rak kul­la­nır. Bu ki­şi­le­rin de­ma­go­ji­ye da­ya­lı ca­hil­ce et­tik­le­ri bir kaç ke­li­me kit­le­le­ri et­ki­ler. Hat­ta Dar­wi­nist­ler inanç­lı olan bir kı­sım ki­şi­le­ri de al­da­ta­rak “şu alim de geç­miş­te bu­nu söy­le­miş­ti” gi­bi açık­la­ma­lar yap­tı­ra­rak, bu ate­ist inan­ca ze­min ve man­tık oluş­tur­ma­ya ça­lı­şır­lar. Böy­le­ce ina­nan­la­rı da al­dat­ma gay­re­ti için­de olur­lar. İnanç­lı olan in­san­lar­dan da ün­lü olan, alim bi­li­nen ki­şi­le­re, Dar­wi­niz­mi des­tek­le­me ama­cıy­la bi­lim­sel ol­ma­yan de­meç­ler ver­di­re­rek, oku­ma­yan, in­ce­le­me­yen kit­le­le­ri al­dat­ma yo­lu­na gi­der­ler. Çün­kü in­san­la­rın ço­ğu bu ko­nu­da her­han­gi bir araş­tır­ma yap­maz. Çün­kü bu ki­şi­ler:
 
 
 
1. Gü­nü­müz­de ya­şa­yan can­lı­la­rı ile tüm özel­lik­le­ri ile tı­pa­tıp ay­nı olan 100 mil­yon fo­si­lin var­lı­ğın­dan ha­ber­siz­dir­ler.
2. Ye­ral­tın­dan çı­ka­rıl­mış olan bu 100 mil­yon fo­si­lin için­de BİR TA­NE Bİ­LE ARA FO­SİL BU­LUN­MA­DI­ĞIN­DAN ha­ber­siz­dir­ler.
3. Bu fo­sil­le­rin, mü­kem­mel ya­pı­la­rıy­la YA­RA­TI­LIŞ GER­ÇE­Ğİ­Nİ İS­PAT ET­MİŞ OL­DU­ĞUN­DAN ha­ber­siz­dir­ler.
4. DAR­WİN’İN BİZ­ZAT KEN­Dİ­Sİ­NİN Ara fo­sil ol­ma­ma­sı­nın te­ori­si­ne en bü­yük iti­raz ola­ca­ğı­nı İTİ­RAF ET­MİŞ ol­du­ğun­dan ha­ber­siz­dir­ler.
     "Eğer ger­çek­ten tür­ler öbür tür­ler­den ya­vaş ge­liş­me­ler­le tü­re­miş­se, NE­DEN SA­YI­SIZ ARA GE­ÇİŞ FOR­MU­NA RAST­LA­MI­YO­RUZ? Ne­den bü­tün do­ğa bir kar­ma­şa ha­lin­de de­ğil de, TAM OLA­RAK TA­NIM­LAN­MIŞ VE YER­Lİ YE­RİN­DE? Sa­yı­sız ara ge­çiş for­mu ol­ma­lı, fa­kat ni­çin yer­yü­zü­nün sa­yı­la­ma­ya­cak ka­dar çok kat­ma­nın­da gö­mü­lü ola­rak BU­LA­MI­YO­RUZ... Ni­çin HER JE­OLO­JİK YA­PI VE HER TA­BA­KA BÖY­LE BAĞ­LAN­TI­LAR­LA DO­LU DE­ĞİL? Je­olo­ji iyi de­re­ce­len­di­ril­miş bir sü­reç or­ta­ya çı­kar­ma­mak­ta­dır ve bel­ki de BU BE­NİM TE­ORİ­ME KAR­ŞI İLE­Rİ SÜ­RÜ­LE­CEK EN BÜ­YÜK İTİ­RAZ OLA­CAK­TIR. (Char­les Dar­win, The Ori­gin of Spe­ci­es, s. 172, 280)
5. Ev­rim­ci­le­rin da­ha can­lı­lı­ğın olu­şu­mu­nu açık­la­ya­ma­dık­la­rın­dan ha­ber­siz­dir­ler.
6.   Tek bir pro­tei­nin te­sa­dü­fen mey­da­na gel­me ih­ti­ma­li­nin 10950’de “1” ol­du­ğun­dan, bu­nun ise “SI­FIR” İH­Tİ­MAL an­la­mı­na gel­di­ğin­den ha­ber­siz­dir­ler.
7. Tek bir pro­tei­nin olu­şu­mu­nu açık­la­ya­ma­yan Dar­wi­nist­le­rin, yüz­ler­ce hat­ta bin­ler­ce pro­tei­ne ve mi­to­kon­dri, hüc­re za­rı, ko­ful, hüc­re çe­kir­de­ği, ri­bo­zom ve DNA gi­bi ola­ğa­nüs­tü ya­pı­la­ra sa­hip tek bir HÜC­RE­NİN OLU­ŞU­MU­NA HİÇ­BİR AÇIK­LA­MA GE­Tİ­RE­ME­DİK­LE­RİN­DEN ha­ber­siz­dir­ler.
8. Tek bir kro­mo­zom­da 1 MİL­YON SAY­FA­LIK BİL­Gİ ol­du­ğun­dan, do­la­yı­sıy­la 100 tril­yon hüc­re­den olu­şan in­san be­de­nin­de YÜZ TRİL­YON­LAR­CA bil­gi­nin mik­ro­kod sis­te­mi ile kod­lan­mış ol­du­ğun­dan, bu ola­ğa­nüs­tü sis­tem için­de­ki tek bir par­ça­nın bi­le TE­SA­DÜ­FEN OLUŞ­MA­SI­NIN İM­KAN­SIZ ol­du­ğun­dan ha­ber­siz­dir­ler.
9. İn­sa­nın ha­ya­li ev­ri­mi­ne de­lil gös­te­ril­me­ye ça­lı­şı­lan BÜ­TÜN KA­FA­TAS­LA­RI­NIN SAH­TE OL­DU­ĞUN­DAN ha­ber­siz­dir­ler.
10. Ken­di­le­ri­ne in­sa­nın söz­de ev­ri­mi­ne de­lil di­ye gös­te­ri­len bu sah­te ka­fa­tas­la­rı­nın ba­zı­la­rı­nın Dar­wi­nist­ler ta­ra­fın­dan kim­ya­sal­lar ve tut­kal yar­dı­mıy­la ÜRE­TİL­Dİ­ĞİN­DEN, bir kıs­mı­nın da SO­YU TÜ­KEN­MİŞ may­mun ve­ya in­san soy­la­rı­na ait ol­du­ğun­dan ha­ber­siz­dir­ler.
11. Dar­wi­nist­le­rin 150 yıl­dır bi­lim­sel de­lil di­ye­rek, bu sah­te ka­fa­tas­la­rıy­la İN­SAN­LA­RI AL­DAT­MA­YA ÇA­LIŞ­TIK­LA­RIN­DAN ha­ber­siz­dir­ler.
12. Tüm can­lı çe­şit­li­li­ği­nin yak­la­şık 530 mil­yon yıl ön­ce yer­yü­zün­de ANİ­DEN be­lir­miş ol­du­ğun­dan ha­ber­siz­dir­ler.
13. Can­lı­la­rın aşa­ma­lar­la ev­rim­leş­tik­le­ri ya­la­nı­nı tü­müy­le or­ta­dan kal­dı­ran komp­leks KAM­BRİ­YEN CAN­LI­LA­RI­NIN Dar­win’e “fo­sil ka­yıt­la­rın­da­ki EN BÜ­YÜK RA­HAT­SIZ­LIK­LAR­DAN Bİ­Rİ­Nİ ver­miş ol­du­ğun­dan” ha­ber­siz­dir­ler. (Step­hen J. Go­uld, The Pan­da’s Thumb, 1980, s. 238-239)
14. Dar­wi­nist­le­rin, YA­RA­TI­LIŞ GER­ÇE­Ğİ­Nİ İS­PAT ET­TİK­LE­Rİ İÇİN, 530 mil­yon yıl ön­ce­si­ne ait olan bu Kam­bri­yen can­lı­la­rı­na ait fo­sil­le­ri 70 YIL SAK­LA­DIK­LA­RIN­DAN ha­ber­siz­dir­ler.
15. Dar­wi­nist­le­rin, 65 mil­yon yıl­lık pa­pa­ğan fo­si­li­ni gü­nü­müz pa­pa­ğa­nı ile ay­nı ol­du­ğu için 40 YIL SAK­LA­DIK­LA­RIN­DAN ve şu an mev­cut 100 mil­yon fo­si­lin tü­mü­nü de, bu­gü­ne ka­dar in­san­lar­dan SAK­LA­MIŞ OL­DUK­LA­RIN­DAN ha­ber­siz­dir­ler.
16. Dar­wi­nist­le­rin dün­ya­nın en bü­yük mü­ze­le­rin­de on­lar­ca yıl bo­yun­ca ken­di­le­ri­ne de­ma­go­ji­ler üre­te­rek ser­gi­le­dik­le­ri sah­te fo­sil­ler­den ha­ber­siz­dir­ler.
17. Dar­wi­nist­le­rin 150 yıl­dır sü­rek­li ola­rak SAH­TE FO­SİL ÜRET­TİK­LE­RİN­DEN, bu ve sah­te­kar­lık­la­rı an­la­şıl­dı­ğın­da ise ale­la­ce­le bu sah­te fo­sil­le­ri HA­SI­RAL­TI ET­TİK­LE­RİN­DEN ha­ber­siz­dir­ler.
18. Dar­wi­nist­le­rin yıl­lar­dır en bü­yük ara form ör­ne­ği ola­rak gös­ter­me­ye ça­lış­tık­la­rı CO­ELA­CANTH’ın gü­nü­müz­de ya­şa­yan MÜ­KEM­MEL KOMP­LEKS­LİK­TE bir can­lı ol­du­ğun­dan ha­ber­siz­dir­ler.
19. Dar­wi­nist­le­rin de­niz­den ka­ra­ya adım at­tı­ğı­nı id­di­a et­tik­le­ri CO­ELA­CANTH’IN SIĞ SU­LA­RA ÇIK­TI­ĞIN­DA Bİ­LE SU­YUN İÇİN­DE OL­DU­ĞU HAL­DE HE­MEN HA­YA­TI­NI KAY­BE­DEN an­cak 180 MET­RE DE­RİN­LİK­LER­DE YA­ŞA­YA­Bİ­LEN bir dip ba­lı­ğı ol­du­ğun­dan ha­ber­siz­dir­ler.
20. Co­ela­canth’ın ya­şa­yan ör­ne­ği­nin gü­nü­müz­de 200’DEN FAZ­LA KEZ ya­ka­lan­mış ol­du­ğun­dan da ha­ber­siz­dir­ler.
21. Dar­wi­nist­le­rin yıl­lar­ca ara form ola­rak gös­ter­dik­le­ri ARC­HA­EOP­TERYX’in bir ara fo­sil de­ğil, MÜ­KEM­MEL BİR UÇU­CU KUŞ OL­DU­ĞUN­DAN ha­ber­siz­dir­ler.
22. Arc­ha­eop­teryx ile AY­NI DÖ­NEM­DE YA­ŞA­MIŞ olan gü­nü­müz kuş­la­rın­dan fark­sız uçu­cu kuş­la­rın fo­sil­le­ri­nin bu­lun­muş ol­du­ğun­dan ha­ber­siz­dir­ler.
23. Arc­ha­eop­teryx ile ay­nı özel­lik­le­re sa­hip Ho­at­zin isim­li pen­çe­li, gü­nü­müz ku­şu­nun var­lı­ğı­nın ara form id­di­ası­nı or­ta­dan kal­dır­dı­ğın­dan do­la­yı­sıy­la “ara fo­sil Arc­ha­eop­teryx” al­dat­ma­ca­sı­nın TA­Rİ­HE GÖ­MÜL­MÜŞ OL­DU­ĞUN­DAN ha­ber­siz­dir­ler.
24. Dar­wi­nist­le­rin ar­ka ar­ka­ya sı­ra­la­dık­la­rı bir­bi­rin­den ba­ğım­sız can­lı­la­rı atın söz­de ev­ri­mi­ne de­lil di­ye yıl­lar­ca mü­ze­ler­de in­san­la­ra ser­gi­le­dik­le­rin­den ha­ber­siz­dir­ler.
25. Atın ev­ri­mi ma­sa­lı­nın bir SAH­TE­KAR­LIK ol­du­ğun­dan, fark­lı dö­nem­de ya­şa­yan ala­ka­sız can­lı­lar­dan sah­te ev­rim ma­sa­lı oluş­tu­rul­muş ol­du­ğun­dan ve bu sah­te ma­sa­lın 50 mil­yon yıl ön­ce­si­ne ait bu­lun­muş at ka­fa­ta­sı fo­sil­le­ri ile YER­LE BİR OL­MUŞ ol­du­ğun­dan ha­ber­siz­dir­ler.
26. KAP­KA­RAN­LIK BEY­NİN İÇİN­DE, elek­trik sin­yal­le­ri­nin ren­ga­renk, ha­re­ket­li, can­lı ve ku­sur­suz de­tay­la­ra sa­hip 3 bo­yut­lu bi­rer gö­rün­tü şek­li­ne dö­nüş­tü­ğün­den ve bu­nu TE­SA­DÜF­LER­LE AÇIK­LA­MA­NIN İM­KAN­SIZ ol­du­ğun­dan ha­ber­siz­dir­ler.
27. Kap­ka­ran­lık bey­nin için­de en ka­li­te­li te­le­viz­yon­da bi­le oluş­ma­yan net­lik­te bir gö­rün­tü oluş­tu­ğun­dan, en ka­li­te­li mü­zik se­tin­den çok da­ha güç­lü net­lik­te ses oluş­tu­ğun­dan ve bu­nun TE­SA­DÜF­LER­LE MEY­DA­NA GEL­ME­Sİ­NİN İM­KAN­SIZ ol­du­ğun­dan ha­ber­siz­dir­ler.
28. Dar­wi­nist­le­rin, bey­nin için­de elek­trik sin­yal­le­rin­den olu­şan dün­ya için­de gö­re­nin, do­ku­na­nın, kok­la­ya­nın, du­ya­nın, his­se­de­nin “KİM” ol­du­ğu so­ru­su­na hiç­bir ce­vap ve­re­me­dik­le­rin­den; yal­nız­ca mad­de­nin var­lı­ğı­na ina­nan Dar­wi­nizm sa­vu­nu­cu­la­rı­nın RU­HUN VAR­LI­ĞI­NA hiç­bir açık­la­ma ge­ti­re­me­dik­le­rin­den ha­ber­siz­dir­ler.  
 
Es­ki Mı­sır ve Sü­mer’de çok yay­gın olan bu put­pe­re­set inan­cın bi­lim­sel­lik gö­rü­nü­mün­de in­san­la­ra su­nul­ma­sı­na Ha­run Yah­ya eser­le­ri bir son ver­miş­tir. YA­RA­TI­LIŞ AT­LA­SI ise tüm dün­ya ça­pın­da DAR­WI­NİZM’İ KE­SİN VE GE­Rİ DÖ­NÜ­LE­MEZ Bİ­ÇİM­DE YER­LE BİR ET­MİŞ­TİR. Dar­wi­niz­min sah­te­kar­lık­la­rı, Dar­wi­nizm’i yer­le bir eden bi­lim­sel de­lil­ler ve Ya­ra­tı­lış Ger­çe­ği ko­nu­sun­da ge­niş bil­gi edin­mek için şu si­te­le­ri zi­ya­ret edin: www.net­ce­vap.org - www.ev­rim­ci­le­ri­ni­ti­raf­la­ri.com - www.ev­ri­mal­dat­ma­ca­si.com -www.dar­wi­nist­le­rin­ma­te­mi.com - www.dar­wi­nist­pa­nik.com - www.hur­ri­yet­ga­ze­te­si­ne­ce­vap.com - www.ya­ra­ti­lis­mu­ze­si.com - www.am­ber­ler­dar­wi­niz­mi­ya­lan­li­yor.com - www.dar­wi­nist­ne­le­ri­du­sun­mez.com - www.dar­wi­niz­min­so­nu.com - www.ara­ge­ci­sac­ma­zi.com - www.dar­wi­ni­nac­ma­zi­ruh.com - www.can­li­la­ri­nev­ri­mi.com - www.sos­yal­dar­wi­nizm.com - www.ka­ba­tas­dev­ri.com - www.ya­ra­ti­li­sat­la­si.com - www.dar­wi­ni­yi­kan­ka­fa­tas­la­ri.com - www.dar­wi­nist­dik­ta­tor­luk.com - www.dar­wi­nizm­di­ni.com
 
 
Ha­run Yah­ya Kül­li­ya­tı,
Ev­rim Te­ori­si­nin Çö­kü­şü­nü
Or­ta­ya Koy­mak­ta, Ya­ra­tı­lış Ger­çe­ği’nin De­lil­le­ri­ni Ser­gi­le­mek­te­dir
 
Ya­za­rın bu­gü­ne ka­dar ka­le­me al­dı­ğı ki­tap­la­rı­nın sa­yı­sı yak­la­şık 300’dür. Bu ki­tap­lar 46.000 say­fa ve 31.500 re­sim­den oluş­mak­ta­dır. Bun­la­rın 7.000 say­fa ve 6.000 re­sim­lik bö­lü­mü Ev­rim Te­ori­si­nin çö­kü­şü­nü ko­nu al­mak­ta­dır.
 
 
Ad­nan Ok­tar'ın, Ha­run Yah­ya müs­te­ar is­mi ile ka­le­me al­dı­ğı ki­tap­la­ra ve bun­lar­dan ya­rar­la­nı­la­rak ha­zır­la­nan bel­ge­sel­le­re, www.ha­run­yah­ya.org, www.ha­run­yah­ya.net ve www.ha­run­yah­ya.com
ad­res­le­rin­den üc­ret­siz ola­rak ula­şa­bi­lir­si­niz.
 
 GLO­BAL YA­YIN­CI­LIK SiİPA­RİŞ HAT­TI 0212 444 444 1
2009-01-01 15:45:48

Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top