PKK'ya Çözüm.com

Bölücü Örgütün Oyunlarına Dikkat!

Atatürk'ün Komünizm Uyarısı

"Komünizm, Türk Dünyası'nın en büyük düşmanıdır. Her görüldüğü yerde ezilmelidir."

"Avrupa'da çıkacak bir savaşın başlıca galibi ne İngiltere, ne Fransa, ne de Almanya'dır. Sadece bolşevizm (komünizm)dir. Rusya'nın yakın komşusu ve bu memleketle en çok savaşmış bir millet olarak biz Türkler, orada cereyan eden olayları yakından izliyor ve tehlikeyi bütün çıplaklığıyla görüyoruz. Uyanan Doğu milletlerinin düşünce yapılarını mükemmelen sömüren, onların milli ihtiraslarını okşayan ve kinleri tahrik etmesini bilen bolşevikler (komünistler), yalnız Avrupa'yı değil, Asya'yı da tehdit eden başlıca kuvvet halini almışlardır." (Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, c. 3, s. 94-95)

Bölücü örgüt, "anti-komünist, anti-Darwinist, anti-materyalist karşı propaganda" ile yenileceğini anlamış ve taktik değiştirerek artık komünist olmadığı yönünde beyanlar vermeye başlamıştır. Gayesi zaman ve mevzi kazanmak olan bu oyuna kimse gelmemelidir. Bölücü örgüt komünisttir ve onu çökertecek asıl yöntem olan karşı propaganda, kararlılıkla ve kesintisiz olarak devam ettirilmelidir.^

 • Hürriyet Gazetesi, 24 Haziran 2007 tarihinde, "PKK Artık Sağlam Bir Amerikancı" başlığıyla "bölücü örgütün komünist kimliği konusunda şüphe meydana getirebilecek" son derece tehlikeli bir haber yapmıştır. Kapaktan duyurulan bu haberde, bölücü örgütün devrimci komünist çizgiden vazgeçtiği yönündeki demeçlere yer verilmiştir. Oysa örgüt komünist ideolojiden asla vazgeçmiş değildir, sadece klasik bir taktik uygulamaktadır. Haberdeki demeçler aleni ve büyük birer yalandır. Basınımız, bu tür haberlerde daha dikkatli olmalı, bölücü örgütün oyunlarına gelmemelidir. Hürriyet Gazetesi bölücü örgütün gerçek yapısını deşifre etmeli, halkta hatalı intibaa meydana getirebilecek haberlerden kaçınmalıdır.

 • Son zamanlarda bölücü örgütün dikkatle gizlemek istediği asıl konu komünist kimliğidir. Örgüt, bu kimliğin, dindar doğu insanı tarafından dışlanacağını iyice fark etmiş ve kendini kürt milliyetçisi bir oluşum olarak gösterme çabasına girişmiştir.

 • Örgütün geçmişte kıyasıya savunduğu ateizm ve komünizm bugün başına bela olmuş durumdadır. Çoğunluğunu samimi dindar insanların oluşturduğu Doğu bölgelerimizdeki vatandaşlarımız, bölücü örgütün gerçek yüzünü son aylarda gazetelere yansıyan haber ve duyurularla net biçimde fark etmiş, akabinde bölgede bölücü örgüt aleyhine bir dönüş başlamıştır.

 • Bölücü örgütün, üzerine en çok gidilmesi ve halkın bilgilendirilmesi gereken yönü "ateist ve komünist olduğu" gerçeğidir. Örgüt elebaşının geçmişteki tüm ifadeleri azılı bir komünist üslubundadır. Örgüt elebaşı, SSCB'nin yıkılmasının ardından ağız değiştirmeye başlamış özellikle yakalandıktan sonra "taktik gereği" yeni ve sahte bir kimliğe bürünmüştür.

 • Lenin'in "Bir Adım İleri İki Adım Geri" kitabında verdiği taktikler doğrultusunda açıklamalar yapılmıştır. Lenin, bir komünistin kendisini gizlemek için dindar gözükebileceği, marksist olmadığını söyleyebileceği, geri adım atabileceği gibi takiye yöntemlerini tavsiye etmiştir. Bölücü örgütün bu tür taktik ve aldatmacalarına karşı uyanık ve dikkatli olunmalıdır. Örgüt tam anlamıyla bir ateist-komünist örgüttür ve bu gerçeği bugünden sonra gizlemesine ise imkan yoktur.

 • Doğuda yaşayan ve samimi birer dindar olan kürt kökenli vatandaşlarımız Allah'ı, peygamberleri, kitapları, ahireti inkar eden komünist örgütü -Allah'ın izniyle- çok yakında bölgeden söküp atacaktır.


Bölücü Terör Örgütünün Komünist Olduğu Tartışılmaz Bir Gerçektir

Bölücü terör örgütü, her eylemi, her sloganı ve her bildirisiyle komünisttir. Ancak bölge halkı bu konuda son derece bilgisizdir ve eli kanlı örgüt militanlarını kimi zaman "kürt halkı adına savaşan, kürt milliyetçisi gerillalar" olarak algılamaktadır.

Bölgedeki halkımızın büyük bölümü dindardır. Dolayısıyla bölücü örgütün gerçek hedeflerini ve ateist yapısını anladığında örgüt aleyhinde tavrı çok daha kesin olacaktır. Bu sebeple örgütün ateist ve komünist kimliği geniş kapsamlı bir karşı propaganda ile halkımıza duyurulmalıdır. Bu konuda radyo, TV ve basın da kullanılarak çok etkin bir çalışma yapılması gerekmektedir.

Burada bir etnik hareket değil, komünist ve dinsiz bir hareket söz konusudur. Kürt milliyetçiliği görüntüsü tamamen bölge halkının gözünü boyamaya yöneliktir.

Örgütün Marksist-Leninist bir yapıda olduğu, gerek savcılık iddianamelerinde, gerek MİT raporlarında gerekse mahkeme kararlarında sabittir. Kaldı ki örgütün komünist olduğunu anlamak için çok ayrıntılı bir araştırmaya bile gerek yoktur. Çünkü örgütün uzun yıllar kullandığı bayrağında komünizmin en bilinen simgesi olan orak-çekiç motifinin yer alması bile konunun ispatı için yeterlidir. (Bu amblem daha sonra strateji ve taktik değişikliğine giden örgüt tarafından değiştirilmiştir.) Örgütün kuruluş kongresinde yer alan ve örgütün internet sitesinde göze çarpan ifadeler de, marksizme olan sadakati net olarak ortaya koymaktadır:

"MARKSİST-LENİNİST TEORİ ÇOK İYİ ÖZÜMSENMELİDİR. Önder kadrolar sık sık Marksizm'e müracaat etmeli, Marksizm'in uygulanmasını başlangıç şekli yapmak için bu öğretiyi gerçekten özümsemeliler. ...Biz SOSYALİZMİ SİYASAL SORUNUN ÇÖZÜMLENMESİNDE DAHA ÇOK BİR EYLEM KILAVUZU OLARAK ELE ALACAĞIZ. Mutlaka böyle bir öğretinin temsilcisi olarak, böyle bir öğretinin savunucusu olarak, bunun en önemli koşulu olarak bulunulan ülkenin siyasal iktidar meselesine uygulayarak, mevcut iktidarı parçalamada bir araç olarak, bir eylem kılavuzu olarak kullanarak üzerimize düşeni yapacağız."

Örgüt liderinin, 13. kuruluş yıldönümü mesajından:

"Sosyalizm yıkıldı, komünizm yıkıldı" diyenlere en iyi cevap olarak, 'tam tersine, SOSYALİZMİN EN GÜÇLÜSÜ, EN DOĞRUSU, EN YÜCESİ PKK'DE GERÇEKLEŞMİŞTİR' diyoruz."

Örgüt liderinin 1 Mayıs 1982 tarihli konuşmasından:

"Ama şunu iyi bilmeliyiz ki, Kürdistan tarihi bugün çağa ulaşmak istiyorsa, tamamıyla işçi sınıfı gerçeğine dayanmak zorundadır. Ne kadar elverişsiz koşulları yaşarsa yaşasın, işçi sınıfının objektif gücüne ve onun eylem kılavuzu olan bilimine, MARKSİZM-LENINİZM'E DAYANMAK ZORUNDADIR VE DİKKAT EDİLİRSE BİZİM VARLIK NEDENİMİZ TÜMÜYLE BU GERÇEK ETRAFINDA OLUŞMUŞTUR. ...Eğer o aşiret duvarları, o feodal çitler aşılmasaydı, MODERN DÜŞÜNCE, EN DEVRİMCİ DÜŞÜNCE OLAN MARKSİZM-LENINİZM kafalarımıza sıçramayacaktı, onun için zemin bulamayacaktı."

Bölücü Örgüte Sinsice Destek Veren Avrupa Materyalist Birliği'nde Yaratılış Gerçeği Sarsıntısı

 • 8 Haziran 2007'de, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'ne, "Kültür, Bilim ve Eğitim Komitesi" taraf ından sunulan bir rapor, Avrupalılar arasında Yaratılış Gerçeği'ne olan ilginin artmasından komünistlerin duyduğu endişe ve paniği ortaya koymuştur. Fransa Sosyalist Grup üyelerinden Guy Lengagne'in kaleme aldığı raporun başlığı oldukça çarpıcı ve ibret vericidir: "Eğitimde Yaratılışçılığın Tehlikeleri". Raporda, Yaratılış'ı anlatmak tehlikeli bir eylem gibi §gösterilmekte, Darwinizm'in reddedilerek Yaratılış'ın kabul görmesi halinde Avrupa'nın "temel değerlerinin" sarsılacağı vurgulanmaktadır.

 • Hiç kuşkusuz bu raporda "temel değerler"den kastedilen materyalist kültürden başka birşey değildir. Başta Fransa, İngiltere, Hollanda ve Belçika olmak üzere Avrupa çok uzun bir süredir Darwinist-materyalist etki altındadır. Avrupa'da yaşayan insanlar Darwinizm Dininin büyüsüne kapılmışlar, bunun sonucu olarak son derece soğuk, her türlü ahlaki ve insani değerlerden yoksun bir noktaya doğru sürüklenmişlerdir.

 • Ancak son zamanlarda Avrupa'da yüzyıllardır süregelen materyalist etki hızla güç kaybetmektedir. Avrupa insanı, Yaratılışın gerçek ve Darwinizm ise büyük bir aldatmaca olduğunu anlamaya başlamıştır. Bugün Avrupa'nın pek çok seçkin eğitim kurumunda öğrencilerle öğretmenleri arasında evrim teorisi tartışılmakta, gerçekleri fark eden Avrupalı gençler Yaratılış Gerçeği'nin gönüllü savunucuları haline gelmektedir. Aynı şekilde akademik çevrelerde ve özel olarak kurulan resmi komisyonlarda da Darwinizm tartışılmakta, kısaca Avrupa'da önemli bir değişim yaşanmaktadır.

 • Bu noktaya gelinmesinde ise Harun Yahya'nın Yaratılış Atlası isimli kitabının etkisi çok büyüktür. Bu kitap, İtalyanca, Almanca, İngilizce ve Fransızca basılarak Avrupa'da çok geniş bir okuyucu kitlesine ulaşmış ve sözkonusu raporun yazılmasına sebep olan tüm gelişmeler bu kitaptan sonra meydana gelmiştir. Nitekim raporda da aynı tespit yer almakta, Yaratılış Atlası isimli kitaptan ve yazarı Harun Yahya'dan pek çok yerde söz edilmektedir.


Avrupa Basınında Yaratılış Atlası Hakkında Çıkan Binlerce Haberden Bazıları

 1. 2 şubat 2007 tarihli Le blog d'Yves Daoudal kişisel sitesi Yaratılış Atlası ile ilgili haberi "Darwinist Panik" başlığı ile vermiştir.

 2. Belçika'da yayınlanan A Voix Autre isimli gazetede Harun Yahya'nın Yaratılış Atlası isimli eserinin Fransa'da oluşturduğu etki, "Kulisler arkasında yaşanan panik!" ve "Yaratılışçı literatür hiçbir dönemde bu kadar güçlü olmamıştı" ifadeleriyle yer almıştır.

 3. Le Nouvel Observateur dergisi, Yaratılış hareketinin en önemli temsilcisi olarak, "uluslararası Harun Yahya yayınlarının da katkısıyla Harun Yahya'nın kendisidir," açıklamasında bulunmuştur.

 4. Science dergisi, 16 Şubat 2007 tarihli sayısında, Fransa'ya ve tüm diğer ülkelere gönderilen Yaratılış Atlası ile ilgili, "Uzun zamandır evrime yapılan 'en göz kamaştırıcı görünümlü saldırı': Bu, son haftalarda kendilerine Yaratılış Atlası gönderilen Avrupalı bilim adamlarının ortak görüşü" yorumunu yapmıştır.

 5. 3 Şubat 2007 tarihli Le Monde gazetesi Yaratılış Atlası'nı "benzersiz bir eser" şeklinde yorumlamıştır.

 6. Hollanda'da yayın yapan Radio Netherlands'ın internet sitesinde yer alan Nicolien Den Boer'in makalesinde "Yaratılış Atlası tüm Avrupa'da büyük bir tufan oluşturdu" ifadesi yer aldı.

 7. 2 Şubat 2007 tarihli Le Figaro gazetesinde "İslami yaratılışçılığın Fransa'ya hücumu" başlıklı bir haber yer aldı.

 8. 3 Şubat 2007 tarihli Le Monde gazetesinde "Yaratılışçılar Fransız okullarına doğru atağa geçti" başlıklı bir haber yer aldı.

 9. 6 Şubat 2007 tarihli La Liberation gazetesinde "Harun Yahya Türkiye'de yaratılışçılığın en büyük savunucusu (şampiyonu)" olarak tanınıyor.

 10. 5 Şubat 2007 The Washington Post gazetesi Yaratılış Atlası'nın etkisini "Darwinizm'e karşı coşkulu bir atak" olarak tanımlıyor.

 11. İtalyan-Fransız işbirliği ile hazırlanmış olan www.bellaciao.org isimli haber sitesinde, 9 Şubat 2007 tarihinde, dünya üzerinde Yaratılışı savunan hareketlerle ilgili bir haber yer aldı. Haberde Darwin'in teorisini (çatışmaya cesaret veren ve değerli kılan tek felsefe) geçersiz ilan eden Harun Yahya (Türk, gerçek ismi Adnan Oktar), evrim teorisini reddetmenin çok daha ötesine geçiyor". deniyordu.

 12. Tanınmış Amerikalı gazeteci Doug Ireland kişisel sitesinde "İslami yaratılışçılık Fransa'yı istila etti" başlığıyla bir haber yayınladı.

 13. Gaullisme isimli bir Fransız siyasi sitesinde, 3 Şubat 2007 tarihinde yer alan haberde "... Yaratılışçılığın en aktif tebliğcisi «uluslararası Harun Yahya yayınları» nın da gücüyle, kesin olarak Harun Yahya'dır." deniyordu.

 14. Le blog des bactéries et de l'évolution isimli kişisel bir evrim temalı sitede, 8 ve 9 Şubat 2007 tarihlerinde, iki haber yayınlandı. Haberde Yaratılış Atlası için şu ifade yer alıyor: "Kur'an ayetlerinden geniş alıntılar kullanan bu koca savaş gemisi"

 15. Belçika'nın en önemli gazetelerinden biri olan Le Soir'ın 5 Mart 2007 tarihli sayısında Harun Yahya'nın Yaratılış Atlası isimli eserinin dünya çapındaki etkisini ele alan bir haber yer aldı. "Kırmızı bir kitap Darwin'in tezini reddediyor" başlıklı haberde Harun Yahya'nın çalışması "dahiyane bir girişim" olarak tarif ediliyor.

 16. Liege Üniversitesi'ninden Prof. Bernard Rentier kişisel sayfasında şu yorumlarda bulunuyor: İçerik şaşırtıcı, ama etkileyici. Bu kuşatmanın, atlasın tüm dünyaya dağıtılmasının, ardından oluşacak etkiyi düşünmeye insan cesaret dahi edemiyor..."

 17. Polonya'da yaratılışı savunan Polskie Towarzystwo Kreacjonistyczne isimli organizasyon, internet sitesinde, "Bazı ülkelerde yazarın kitaplarının okul kitaplarından daha nüfuzlu olduğu" belirtilmektedir.

 18. 23 Mart tarihinde Polonya'nın internet dergisi olan Interia.pl'da, Harun Yahya'nın Yaratılış Atlası eseri ile ilgili olarak "Anti-darwinist eğitim kitabı otoriteleri şok etti" başlıklı haber yer almıştır:

 19. 'Glos Nauczycielski' isimli internet haber sitesi Belçika Milli Eğitim Bakanlığının bir kitaptan duyduğu korkuyu "Antidarwinist kitap Belçika okullarını vurdu" başlığıyla haber yapmıştır.

 20. Dziennik Online isimli haber sitesi Belçika'nın yaratılış düşüncesine gösterdiği tepkiyi sayfalarında haber yapmıştır. Belçika otoriteleri ise "kitabın acilen toplatılması gerektiğini söylüyorlar."

 21. İsviçre'nin en büyük gazetelerinden biri olan Le Matin'de, 2 Mayıs 2007 tarihinde yayınlanan haberin başlığı şu şekildeydi: "Avrupa'da propaganda tam rayına oturmuş: olağandışı bir Atlas tüm İsviçre'yi istila etti!"

 22. Liège Üniversitesinin aylık dergisinde, 15 Mayıs 2007 tarihinde "Şaşırtan bir Yaratılışçılık örneği: Türk bir eser evrimi tartışmaya açıyor!" başlıklı bir haber yer aldı.

 23. Almanya'nın en büyük gazetelerinden biri olan Die Welt'in 20 Haziran 2007 tarihli sayısında "Evrime Karşı Kuran'la mücadele" başlıklı büyük bir haber yer aldı. Haberde "Paris Eğitim Bakanlığı dehşete kapılarak kitabın derslerde okutulmaması yönünde çağrıda bulundu." şeklinde bir ifade yer aldı.

 24. 20 Şubat 2007 tarihinde Almanya'da "hpd-online.de" isimli bir haber sitesinde Yaratılış Atlası ile ilgili bir haber yer aldı. Haberde Fransa ve Benelüks ülkelerine gönderilen eserlerin oluşturduğu panik ifade edildi.

 25. Amerika'dan yayın yapan, www.newsmax.com isimli büyük bir haber sitesinde, 22 Kasım 2006 tarihinde, "Türkler: Ateizm "Terörizmin Kökenidir" başlıklı bir haber yer aldı. Haberde şu ifade yer aldı: "Bu, Amerikan yaratılışçıların hayal dahi edemeyeceği kadar etkili."

 26. Belçika'da yayınlanan La Libre Belgique gazetesinin 23 Mart 2007 tarihli sayısında "Evrim teorisini büyüyen bir başarıyla reddeden bir yazardır..." şeklinde bir ifade yer aldı.

 27. Irish Independant, Kevin Myers, 9 Mart 2007: "Harun Yahya'nın Global Yayınevinden çıkan Yaratılış Atlası adlı kitabı, belki de bu yıl, şu ana kadar olan en olağanüstü olaydır...."

 28. İsviç'te yayınlanan Svenska Dagbladet isimli gazetenin 4 Mart 2007 tarihli sayısında, Carl-Johan Bilkenroth tarafından hazırlanan haberde Atlas'tan «Darwin'e meydan okuyan muhteşem eser» ifadeleriyle bahsedildi.

 29. 4 Haziran 2007 tarihinde, İtalya'nın en büyük gazetesi olan Corriera della Sera'daki Yaratılış Atlası konulu haberde şu ifade yer aldı: "Yaratılış Atlası'yla işgal eden İslam kaynaklı yaratılışçılar arasında bir yarış başladı. İkisinden hangisinin üstün geleceğini bilemiyoruz, ama kesin olarak bildiğimiz şey bizim kaybedenler olacağımız..."

 30. Armenews isimli haber ajansının internet sitesinde 18 Nisan 2007 tarihinde yer alan haberde, "Türkiye'de evrime karşı verilen mücadele hemen hemen kesin zaferle sonuçlanmış görünüyor" İfadesi yer aldı.


Yazarın bugüne kadar kaleme aldığı kitaplarının sayısı yaklaşık 250'dir. Bu kitaplar 46.000 sayfa ve 31.500 resimden oluşmaktadır. Bunların 7.000 sayfa ve 6.000 resimlik bölümü Evrim Teorisinin çöküşünü konu almaktadır.

Adnan Oktar'ın, Harun Yahya müstear ismi ile kaleme aldığı kitaplara ve bunlardan yararlanılarak hazırlanan belgesellere, www.harunyahya.web.tr, www.harunyahya.net ve www.harunyahya.com adreslerinden ücretsiz olarak ulaşabilir veya bunları Global Yayıncılık'ın 0212 444 444 1 no'lu telefonundan temin edebilirsiniz.

----------

Bu tam sayfa ilan
29 Haziran 2007 tarihinde Yeni Şafak
29 Haziran 2007 tarihinde Önce Vatan
29 Haziran 2007 tarihinde Türkiye
30 Haziran 2007 tarihinde Vakit
1 Temmuz 2007 tarihinde Milli Gazete
2 Temmuz 2007 tarihinde Yeni Çağ
gazetelerinde yayınlanmıştır. 2008-02-24 00:00:00

Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top